Philosophy of Biology

Chair

Robert N. Brandon

Robert N. Brandon

Professor of Philosophy

Office: 209 West Duke Bldg, Durham, NC 27708

Campus Box: Duke Box 90743, Durham, NC 27708-0743

Phone: (919) 660-3067

rbrandon@duke.edu