Philosophy of Biology

Robert Brandon, Ph.D.

Robert Brandon, Ph.D.

Professor of Philosophy

Office: 209 West Duke Bldg, Durham, NC 27708

Campus Box: Duke Box 90743, Durham, NC 277080743

Phone: +1 919 660 3067

rbrandon@duke.edu