Philosophy of Biology

Robert N. Brandon

Robert N. Brandon

Professor of Philosophy

Office: 209 West Duke Bldg, Durham, NC 27708

Campus Box: Duke Box 90743, Durham, NC 27708-0743

Phone: (919) 660-3067

rbrandon@duke.edu

Nita A. Farahany

Nita A. Farahany

Professor of Law

Office: Duke Law School 210 Science Dr, Box 90362, Durham, NC 27708

Campus Box: Duke Law School Room 3024, Box 90362, Durham, NC 27708-0362

Phone: (919) 613-8514

farahany@duke.edu